اقامت از طريق ثبت شركت

دريافت اقامت از طريق ثبت شركت
كسب اقامت از طريق ثبت شركت يكي از بهترين گزينه ها براي اقامت است اما هر كشور در اين خصوص قوانين اختصاصي خود را در ارتباط با ميزان سرمايه گذاري و مديريت دارد
بطور مثال در كشورهايي چون المان ايتاليا اتريش اسلووني فرانسه از ابتدا متقاضي ميتواند خود مدير عامل شود و پس از ثبت وارد پروسه اقامت ميشود
ولي در كشورهايي چون اسلواكي و لهستان شخص خارجي نميتواند مديرعامل شود لازمست شخصى كه تابعيت ان كشور را داراست در ابتدا مدير شركت باشد و پس از ثبت امكان مديريت وجود دارد
و در برخي از كشورها بصرف ثبت شركت امكان اخذ اقامت وجود ندارد مانند سويد دانمارك نروژ
كشورهايي از اين قبيل شرايط سختگيرانه اي دارند

  • برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

    ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۱۸ —- ۰۲۱۲۶۲۹۳۴۲۱