اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت

اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت

دریافت اقامت استرالیا از طریق ثبت شرکت
سرمایه مورد نیاز برای دریافت اقامت از این طریق خرید ملک حداقل از مبلغ یکصدو پنجاه هزار دلار استرالیا
و شرط حضور ندارد
اقامت دایم پس از ۵ سال

۱۳۹۶/۹/۸ ۱۳:۲۸:۲۹ دسته موضوعی: مجله کشورهای جهان|برچسب ها: , |بدون ديدگاه