اقامت اروپا۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s] اقامت اروپا اقامت هر کدام از کشورهاى اتحادیه اروپا و شنگ