اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s] اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی فرانسه