اقامت فرانسه از طریق تمکن مالی فرانسه در طول سالیان به دلیل سهولت نسبی روند مهاجر