اقامت ایتالیا از طریق اثبات تمکن مالی۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s] اقامت ایتالیا  سرپرست خانواده