اقامت فرانسه از طریق اثبات تمکن مالی۵ (۱۰۰%) ۱۴ vote[s] اقامت فرانسه از طریق اثبات تمک