شرایط سرمایه گذاری و اقامت مالتا خرید ملک به ارزش ۳۵۰.۰۰۰یورو حداقل برای پنج سال،