اقامت یونان از طریق سرمایه گذاری اقامت یونان حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۲۵۰۰۰۰ یورو