اقامت اسپانیا از طریق اثبات تمکن مالی۵ (۱۰۰%) ۲ votes اقامت اسپانیا الزام به نشان داد