۰.۰ ۰۰ شرايط اقامت از طريق تمكن مالي FIP/     financial independent person در امد شخص متقاضي بايد