تجربه ۱۵ساله ما در امور مهاجرت ایجاب می¬کند که به افرادی که دارای تحصیلات عالیه،