۰.۰ ۰۰ اقامت نروژ از راه ثبت شرکت  نروژ از جمله کشورهای اسکاندیناوی و عضو شینگن می